فلومتر های کریلیسی

فلومتر های کریلیسی

فلومتر های اختلاف فشاری اوریفیسی

فلومتر های مغناطیسی

فلومتر های مغناطیسی

فلومتر های ورتکسی

فلومتر های ورتکس

فلومتر های ورتکسی

فلومتر های التوراسونیکی

فلومترهای ونچوری

فلومتر های اختلاف فشاری ونچوری

فلومترهای توربینی

فلومتر های توربینی

از ترانسمیتر های اندازه گیری جریان سیال فرآیند برای اندازه گیری دبی عبوری مایع یا مواد خمیری در داخل لوله  مواد عبوری از روی نوار نقاله استفاده میشود.

انواع کامل تجهیزات اندازه گیری دبی سیال و تجهیزات و لوازم جانبی