ترانسمیتر سطح تماسی

ترانسمیتر سطح تماسی

ترانسمیتر سطح غیر تماسی

ترانسمیتر سطح غیر تماسی

ترانسمیتر های سطح خازنی

ترانسمیترهای سطح خازنی

ترانسمیتر های اختلاف فشار

ترانسمیتر سطح اختلاف فشاری

سطح سنج های ساید گلس

سطح سنج های ساید گلس

ترانسمیتر های سطح دیسپلیسر

ترانسمیترهای سطح دیسپلیسر

سویچ های سطح مخازن دیاپازونی

سوییچ های سطح مخازن دیاپازونی

سویچ مخزن پدلی

سوییچ مخزن پدلی

 از ترانسمیتر های اندازه گیری سطح فرآیند برای اندازه گیری سطوح مایع یا جامد در داخل یک مخزن، سیلو، نوار نقاله یا کشتی وکانتینر استفاده میشود انواع کامل تجهیزات اندازه گیری سطح مواد و تجهیزات و لوازم جانبی